anbi-logoGolf 4 Charity Foundation heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite onderstaande gegevens publiceren: * De naam van de instelling is Stichting Golf4charity

* Het RSIN fiscaal nummer is 855.77.216.B.01
* Het postadres van de instelling is Rotondeweg 28 1261 BG Blaricum

* De doelstelling van de ANBI is: De Stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door het ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en in het bijzonder het verwerven van zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve diverse goede doelen, zodat die hun doelen beter kunnen verwezenlijken, alsmede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* Beleidsplan: De Stichting verwerft zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve van de werkzaamheden o.a. stichting Het Vergeten Kind, War Child, Make a Wish en de Bart de Graaff Foundation. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van golfevenementen, het inzamelen van gelden en subsidies, het aanvaarden van giften en het aanwenden van deze middelen voor de doelstellingen van de Stichting, het ter beschikking stellen van onder meer kennis, kunde, contacten, vermogen, materiele en immateriële goederen. Haar werkzaamheden zijn niet gericht op het te haren behoeve maken van winst. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en is belast met de uitvoering van het beleid. Een bestuurder kan niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

* De bestuurders zijn Margot van Arum, Eric van de Rijdt en Wim Sijmons en hebben als functie voorzitter, secretaris en penningmeester.

* Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden; slechts onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie als bestuurder kunnen, binnen redelijke grenzen, door de Stichting worden vergoed.

* Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
* Via de website van de belastingdienst kun je zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.