Golf 4 Charity Foundation heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite onderstaande gegevens publiceren: * De naam van de instelling is Stichting Golf4charity

* Het RSIN fiscaal nummer is 855.77.216.B.01
* Het postadres van de instelling is Rotondeweg 28 1261 BG Blaricum

* De doelstelling van de ANBI is: De Stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door het ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en in het bijzonder het verwerven van zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve diverse goede doelen, zodat die hun doelen beter kunnen verwezenlijken, alsmede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* Beleidsplan: De Stichting verwerft zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve van de werkzaamheden o.a. stichting Het Vergeten Kind, War Child, Make a Wish en de Bart de Graaff Foundation. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van golfevenementen, het inzamelen van gelden en subsidies, het aanvaarden van giften en het aanwenden van deze middelen voor de doelstellingen van de Stichting, het ter beschikking stellen van onder meer kennis, kunde, contacten, vermogen, materiele en immateriële goederen. Haar werkzaamheden zijn niet gericht op het te haren behoeve maken van winst. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en is belast met de uitvoering van het beleid. Een bestuurder kan niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

* De bestuurders zijn Margot van Arum, Eric van de Rijdt en Wim Sijmons en hebben als functie voorzitter, secretaris en penningmeester.

* Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden; slechts onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie als bestuurder kunnen, binnen redelijke grenzen, door de Stichting worden vergoed.

* Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
* Via de website van de belastingdienst kun je zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

Financiële gegevens

Bekijk hier de financiële verantwoording van 2021.

Wie is Golf4Charity.

Golf4Charity is opgericht in 2015 bij notariële akte door Margot van Arum en Eric van de Rijdt, nadat zij ooit beelden zagen van kinderen die op de vlucht waren voor oorlogsgeweld. Met een enkel uitstapje richting de natuur, zet Golf4Charity zich sinds 2 jaar alleen nog maar in voor kind gerelateerde goeden doelen.

Doelstelling.

De stichting Golf4Charity heeft zich ten doel gesteld om inkomsten te werven voor goede doelen door middel van het organiseren van golftoernooien.

Bestuur & vrijwilligers.

De stichting Golf4Charity wordt pro deo bestuurd door Margot van Arum, Eric van de Rijdt en Wim Sijmons. De bestuurders ontvangen geen salaris, noch onkostenvergoeding. Ook de vrijwilligers die de golftoernooien ondersteunen ontvangen geen vergoeding.

Inkomsten.

De inkomsten die Golf4Charity verwerft bestaan uit donaties en de opbrengsten uit de loterij en veiling. Producten en items worden om niet verworven of eventueel ingekocht bij Givregy UK. Het totaal bedrag van al deze inkomsten minus kosten worden binnen 14 dagen na afloop van het golftoernooi rechtstreeks overgemaakt naar het begunstigde goede doel.

Voor wie.

In het verleden zijn er golftoernooien voor o.a. War Child Nederland, Make a Wish Nederland, Het WNF en Het vergeten Kind georganiseerd.

Het vergeten Kind.

Met ingang van 2021 heeft Golf4Charity in overeenstemming met haar sponsoren besloten om zich volledig te committeren aan stichting Het vergeten Kind en 1 x per jaar een golftoernooi te organiseren voor dit goede doel.